Poliester Grupa Poliester Komponente Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt

Uspeh naše kompanije realizuju naši zaposleni. Kompetentan kadar - pravi ljudi na pravim pozicijama, predstavljaju najvredniji resurs naše organizacije.

Njihova stručnost, kreativnost, inovativnost i motivisanost čine ih pokretačima novih dostignuća. Oni su naša sigurnost u tržišnoj utakmici. Zapošljavanje sposobnog kadra deo je strateških aktivnosti poslovanja naše kompanije.

Ukoliko ste i vi stručna, dinamična, kreativna i odgovorna osoba, zainteresovana da se pridruži našem timu, pošaljite svoj CV na našu e-mai adresu: office@poliester.rs.


Budite i vi deo našeg tima!


Privredno društvo Poliester Cevi d.o.o. Priboj, ul. IV Sandžačke bb, 31330 Priboj, Republika Srbija, objavljuje:


OGLAS za obuku i prijem u radni odnos

Potreban je veći broj mladih ljudi za obuku za plastičare.


Po uspešno završenoj obuci postoji mogućnost za prijem u radni odnos.

Prijavu, CV - radnu biografiju, fotokopiju diplome dostaviti na adresu:
Poliester Cevi d.o.o. Priboj, ul. IV Sandžačke bb, 31330 Priboj Republika Srbija
ili na e-mail adresu : office@poliester.rs.

Kontakt telefon: 033 2445 119

Priboj, 16.05.2017. godine.


Privredno društvo POLIESTER CEVI d.o.o. PRIBOJ


RASPISUJE KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA DRUŠTVA POLIESTER CEVI d.o.o. PRIBOJ


a)      OPŠTI USLOVI:

  1. da mu nije otkazan ugovor o radu zbog povrede radne obaveze,
  2. da nije osuđivan za krivično delo, za prekršaj, privredni prestup iz privrede,
  3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja dužnosti.


b)      POSEBNI USLOVI:


Prilikom procene kvalifikacijskih iskustava svih kandidata uzeće se u obzir:


Kandidati koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove biće pozvani na intervju.

Prijave kandidata treba da sadrže:

  1. kraću biografiju sa kontaktnim podacima (adresa, broj telefona, email),
  2. fakultetsku diplomu,
  3. uverenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 meseca izdato od MUP-a),
  4. uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 meseca) izdato od nadležnog suda,
  5. plan i program rada za mandatni period od 1 godine na koji se imenuje.


Prijave sa traženom dokumentacijom lično ili preporučenom poštom dostaviti na adresu:

POLIESTER CEVI d.o.o.PRIBOJ, ulica IV Sandžačke bb. Priboj, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA
DIREKTORA POLIESTER CEVI d.o.o. PRIBOJ - NE OTVARAJ“


Privredno društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Priboj, 18.08.2016.